quảng cáo a-ads

7/13/2018

대용병시대 - 뿔레전쟁 시즌2

300여종의 다양한 용병들을 고용하여 크사르팍스의 침공군을 막아라!!
다양한 공격 타입(물리, 마법, 혼합, 카오스)으로 저항력을 가진 적들을 상대하세요!
후 2년 반이 지났지만 아직도 갓게임으로 불리는덴 이유가 있습니다.
공식 카페 http://cafe.naver.com/bbulle

Version : 1502
Root : No
Mod :

- Weak enemy
Note :
Mod not work → inbox me  : vietgamemod
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :
Tip :
  Hướng dẫn tải game
➤  Hướng dẫn cài game
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đặng nhập game 
Download :