quảng cáo a-ads

12/25/2018

Solidus

★ Giới thiệu ★
Từ bầu trời trên 60 km. Đó là Dấu gạch chéo, thời gian tồn tại của nhân loại đã bắt đầu một cuộc sống mới trong tầng bình lưu.
 
Version : 1.417
Root : No
Mod :

- Dame high
- Def high
Note :
Mod not work → inbox me  : vietgamemod
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :
Tip :
  Hướng dẫn tải game
➤  Hướng dẫn cài game
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đặng nhập game 
Download :