quảng cáo a-ads

4/09/2018

The Skull 더 스컬 : 방치형 RPG

이제 흑마법사가 나설 때다!
데스나이트 군단과 함께하는 드래곤 정복기 .
▣ 게임 소개 ▣ 
▶ 무한 방치형 RPG
끊임없이 쏟아지는 아이템을 모아 데스나이트를 성장시켜요.
게임을 꺼두어도 모험은 계속됩니다.
▶ 게임을 꺼두어도 아이템 수집은 계속된다.
오프라인이라도 계속 획득하는 보물 상자.
스테이지를 진행할 때마다 보물 상자를 획득할 수 있어요.
▶ 미믹을 노려라
미믹이 가져다주는 골드 대박!
일정 확률로 나타나는 미믹을 사냥해 빠르게 레벨업해요.

Version : 1.0.5835
Root : No
Mod :

- Gold Drop from Mobs x10000
- Other things are moddable but ruins all the FUN !
Credits: iAlex - Esclusive Modding Team
How to install :
- Install version CHplay
- Play game load data
- Go to sdcard / android / OBB rename file
com.peoplug.theskull → com.peoplug.theskull1
- Delete version CHplay
- Dowload Apk and install
- Go to sdcard / android / OBB rename file
com.peoplug.theskull1 → com.peoplug.theskull
- Play
Review Game :
Tip :
  Hướng dẫn tải game
➤  Hướng dẫn cài game
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đặng nhập game 
Download :