quảng cáo a-ads

4/02/2018

하불(하얗게 불태웠어) MOD Android

[게임 특징]
▶ 실시간 조작을 기반으로 한 전략적 전투 시스템
- 파티 구성원을 실시간으로 조작하여 적의 치명적인 스킬을 회피하자
- 영웅과 적들의 속성을 고려하여 효과적으로 적을 물리치자
- 보스의 약점을 파악하여 효과적인 군중제어기술을 활용하자
▶ 개성 넘치는 다양한 영웅과 성장방식
- 5개의 [속성] 6개의 [직업]을 가진 다양한 영웅을 수집하여 성장 시키자
- 적들을 물리쳐 영웅의 [레벨을 향상]시키자
- 사용하지 않는 영웅을 소모하여 영웅을 [강화]하자
- 중복 영웅 소모하여 등급의 영웅으로 [진화]시키자

Version : 1.0.10
Root : No
Mod :

- Menu
- Instant Win
- Be God
How To Install :
- Unstall version CHplay
- Dowload Apk and Install
- Play
Review Game : 
Tip :
  Các mẹo trong game
➤  Hướng dẫn sử dụng Tool
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đăng nhập game 
Download :