quảng cáo a-ads

4/01/2018

Overdrive - Ninja Shadow Revenge

Overdrive là một sự kết hợp hack n slash và hoạt động platformer với nhiều vũ khí sẵn có: thanh kiếm, thanh kiếm buster, giáo, đôi dao găm ... với độc đáo được xây dựng trong combos.
Bắt đầu từ Dark Forest, bạn sẽ đối mặt với kẻ thù nguy hiểm và bẫy. Trong cuộc chiến, sử dụng kỹ năng của bạn để tránh bị tấn công và tạo ra các combo bất thường.

Version : 1.2.9
Root : No
Mod :

1. Gold
2. Gems
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :
Link :