quảng cáo a-ads

1/29/2018

Arrow.io

1. Dùng phím điều hướng ảo điều khiển cung tên trong tay để thách đấu với đối thủ; 
2. Mỗi lần lên cấp đều sẽ tăng cường một trong những kỹ nâng, hàng trăm kỹ nâng, trò chơi đầy thú vị; 
3. Nhiều phong cách Pixel man, thách đấu nhiều người cùng một lúc, bạn không hè dừng tay luôn
Version : 1.1.3
CHplay 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cmcm.arrowio
Root : No
Mod :

- Coins/Unlocked
How To Dowload :
http://www.vietgamemod.net/p/version-1_14.html
How To Install :
- Delete version Playstore
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game : 

Link :