quảng cáo a-ads

5/26/2017

Star Warfare2:Payback

Star Warfare2:PaybackVersion: 1.24.00
Root : No
Hack : 
- Gold
- Mithril
Hướng dẫn cài đặt :
- Xóa bản cũ nếu có
- Tải apk và OBB
- Cài đặt apk 
- Giai nén OBB copy thư mục com.xxx.xxx dán vào sdcard / android / OBB
- Play
Link dow + Hướng dẫn 
Apk Dowload  OBB Dowload